Datalogger

AE008-EM

Autoconsum fotovoltaic - 200 kW

Generació FV

Consum

Xarxa

0.00 %
98.9 %

Pot. Act.:

0.00 W

Pot. Act.:

799111 W

Pot. Act.:

795918 W

Pot. Reac.:

0.00 VAr

Pot. Reac.:

12600 VAr

Pot. Reac.:

12400 VAr

Tensio:

410 V

Gràfica potència (W)

Consum - Xarxa - Generació FV

Gràfiques d'energia (kWh)

Control Dinàmic Potencia

200 kW
100 %

Potència (kW)

Energia (kWh dia)

Generació FV

Consum

Xarxa

Generació FV (kWh)

Xarxa (kWh)

Consum (kWh)

Energia generada

308842 kWh

Regístre d'energia des del 24/12/2013

Cos fi:

0.999

Gràfica evolució cos fi

Cos fi:

1.000

Estat generació Fotovoltaica - Camp fotovoltaic

Inversor 1 - 100 kW

Inversor 2 - 100 kW

Pot. Act.:

Pot. Act.:

Pot. Reac.:

Pot. Reac.:

Cos fi:

Cos fi:

Energia dia:

0 W
0 VAr
0.000
255490 kWh

Pot. L1:

Pot. L2:

Pot. L3:

0 W
0 W
0 W

Energia dia:

140764 kWh

Pot. L1:

Pot. L2:

Pot. L3:

0 W
0 W
0 VAr
0.000
0 W
0 W

Regístre d'energia des del 24/12/2013

Regístre d'energia des del 26/10/2014

498 kWh

Energia vida útil:

Energia vida útil:

557 kWh

Generació FV - Inversor 1 - Inversor 2

Esquema de principi - Instal·lació

Trafo 1

Tranfo 2

MT

MT

BT

BT

796 kW
504 kW
233 kW
0 kW
799 kW

Consum - Trafo 1 - Trafo 2